Skip to content

Thessaloniki: Madre d'Israel. Das Judentum Thessalonikis und das neugriechische Selbstverständnis


Pages 1 - 16

DOI https://doi.org/10.13173/zeitbalk.40.1.0001




Konstanz

1 Abatzopoulou, Frangiski [Αμπατζοπούλου, Φραγϰίσκη] (Hrsg.) (1993a): Γιοµτώβ Γιάϰοελ: Αποµνηµονεύµατα 1941–1943 [Jomtov Jakoel: Memoiren 1941–1943]. Αθήνα.

2 Abatzopoulou, Frangiski [Αμπατζοπούλου, Φραγϰίσϰη] (1993b): To ολοϰαύτωµα στις µαρ-τυρίες των ελλήνων εβραίων [Der Holocaust in den Zeugnissen der griechischen Juden]. Θεσσαλονίϰη.

3 Abatzopoulou, Frangiski [Αμπατζοπούλου, Φραγϰίσϰη] (1995): H λογοτεχνία ως µαρ-τυρία. Έλληνες πεζογράφοι για την γενοϰτονία των εβραίων. [Die Literatur als Zeugnis. Griechische Literaten über den Holocaust]. Αθήνα.

4 Anastasiadou, Meropi [Αναστασιάδου, Μερόπη] (1994): „Εβραίοι τεχνίτες της Θεσσαλονί-ϰης στα µέσα του 19ου αιώνα“ [„Jüdische Handwerker Thessalonikis Mitte des 19. Jahrhunderts“]. In: Ινστιτούτο μελετών του ελληνιϰού εβραϊσμού (επ.): Εβραίοι στον ελληνιϰό χώρο [Juden im griechischen Raum]. Αθήνα. 19–33.

5 Avdela, Efi [Αβδελά, Έφη] (1994): „Εβραίοι στην Ελλάδα: Προσεγγίσεις σε µια ιστορία των ελληνιϰών µοιονοτήτων“ [„Juden in Griechenland: Annäherungen an die Geschichte der neugriechischen Minderheiten“]. In: Σνγχρονα Θέµατα 52—53, Ιούλιος-Δεϰέμβριος 1994, 8–9.

6 Eftymiou, Maria [Ευθυμίου, Μαρία] (1992): Εβραίοι ϰαι χριστιανοί στα τουρϰοϰρατούµενα νησιά του νοτιοανατολιϰού Αιγαίου [Juden und Christen in den türkisch besetzten Inseln der südöstlichen Ägäis]. Αθήνα.

7 Enepekidis, Polychronis [Ενεπεϰίδης, Πολυχρόνης] (1996): Τo ολοϰαύτωµα των εβραίων της Ελλάδας 1941–1943 [Der Holocaust und die Juden Griechenlands 1941–1943]. Αθήνα.

8 Filippidis, Dimitris [Φιλιππίδης, Δημήτρης] (1990): Περί της ελληνιϰής πόλης [Über die griechische Stadt]. Αθήνα.

9 Fleischer, Hagen (1994): „Greek Jewry and Nazi Germany. The Holocaust and its antecedents“. In: Iνστιτούτο μελετών του ελληνιϰού εβραϊσμού (επ.): Εβραίοι στον ελληνι-ϰό χώρο [Juden im griechischen Raum]. Αθήνα. 185–208.

10 Gabowitsch, Eugen (2003): Bücher für Juden. Wann und wo wurden sie zu allererst gedruckt? In: www.jesus1053.com/12/13-gabowitsch/buecher-juden.html

11 Giannakoloulos, Angelos (1999): Die Theologen-Bruderschaften in Griechenland. Ihr Wirken und ihre Funktion im Hinblick auf die Modernisierung und Säkularisierung der griechischen Gesellschaft. Frankfurt/Main.

12 Gidal, Nachum T. (1997): Die Juden in Deutschland. Von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik. Gütersloh.

13 Gstrein, Heinz (2001): Endlich: Jüdisches Museum in der Paulus-Stadt Thessaloniki. In: www.ref.ch/rna/meldungen/5619.html

14 Karamidou-Gerolympou, Alexandra; Kolonas, Vassilis [Καραδήμου-Γερολύμπου, Αλε-ξάνδρα; Κολόνας, Βασίλης] (1994): „Η ανοιϰοδόµηση της Θεσσαλονίϰης µετά το 1917“ [„Der Wiederaufbau Thessalonikis nach 1917“]. In: Ινστιτούτο μελετών τov ελ-ληνιϰού εβραϊσμού (επ.): Εβραίοι στον ελληνιϰό χώρο [Juden im griechischen Raum]. Αθήνα. 231–255.

15 Kedourie, Elie (1992): Spain and the Jews. The Sephardi experience 1492 and after. London.

16 Kopsidas, Kostis [Κοψιδάς, Κωστής] (1992): Οι εβραίοι της Θεσσαλονίϰης µέσα απó τις ϰαρτ-ποστάλ 1886–1917 [Die Juden Thessalonikis anhand von Postkarten 1886–1917]. Θεσσαλονίϰη.

17 Kounio-Amarilio, Erika [Κούνιο-Αμαρίλιο, Έριϰα] (1995): 50 χρόνια µετά. Αναµνήσεις µιας σαλονιϰώτισσας εβραίας [50 Jahre danach. Memoiren einer Jüdin aus Thessaloniki]. Αθήνα.

18 Kraft, Ekkehard (2002): „Die Zukunft der Vergangenheit. Saloniki, die alte und neue ‚Hauptstadt des Balkans‘“. In: Neue Zürcher Zeitung vom 1.3.2002.

19 Kuppe, Johannes (2001): „Der Terror der Deutschen ist unvergessen. Als Wehrmacht und SS in Griechenland einrückten“. In: Das Parlament 41–42. Berlin.

20 Leroy, Béatrice (1987): Die Sephardim. München.

21 Liakos, Antonis [Λιάϰος, Αντώνης] (1970): О σοσιαλιστιϰός εργατιϰός σύνδεσµος της Θεσ-σαλονίϰης „federation“ ϰαι η σοσιαλιστιϰή νεολαία [Der sozialistische Arbeiterbund „Federation“ und die sozialistische Jugend]. Αθήνα.

22 Marketos, Spyros [Μαρϰέτος, Σπύρος] (1994): „Έθνοςχωρίς εβραίους: απόψεις της ιστοριο-γραφιϰής ϰατασϰευής του ελληνισµον“ [„Nation ohne Juden. Aspekte der historiographischen Konstruktion des Griechentums“]. In: Σύγχρονα Θέµατα 52–53, Ιούλιος-Δεϰέμβριος 1994, 52–70.

23 Marketos, Spyros [Μαρϰέτος, Σπύρος] (1994): „H „federation“ ϰαι ο ελληνιϰός σοσιαλισ-μός“ [„‚Federation‘ und griechischer Sozialismus“]. In: Ινστιτούτο μελετών τov ελληνι-ϰού εβϱαϊσμού (επ.): EΕβϱαίοι στον ελληνιϰό χώϱο [Juden im griechischen Raum]. Αθήνα. 151–175.

24 Megas, Yannis [Μέγας, Γιάννης] (1993): Ενθνµιον από τη ζωή της εβϱαϊϰής ϰοινότητας Θεσ-σαλονίϰης 1897–1917 [Andenken aus dem Leben der jüdischen Gemeinde Thessalonikis 1897–1917]. Αθήνα.

25 Messinas, Elias [Μεσσήνας, Ηλιας] (1997): Oι συναγωγές της Θεσσαλονίϰης ϰαι της Βέϱοιας [Die Synagogen von Thessaloniki und Veroia]. Αθήνα.

26 Panova, Sneschka (1997): Die Juden zwischen Toleranz und Völkerrecht im Osmanischen Reich. Frankfurt/Main.

27 Papaderos, Alexandros (1970): Metakenosis. Griechenlands kulturelle Herausforderung durch die Aufklärung in der Sicht des Korais und des Oikonomos. Meisenheim am Glan.

28 Poirier, Véronique (1998): Ashkénazes et Séfarades. Une étude comparée de leurs relations en France et en Israël (années 1950–1990). Paris.

29 Politis, Alexis [Πολίτης, Αλέξης] (1993): Ροµαντιϰά χϱόνια. Ιδεολογίες ϰαι νοοτϱοπίες στην Ελλάδα 1830–1880 [Romantische Jahre. Ideologien und Mentalitäten in Griechenland 1830–1880]. Αθήνα.

30 Rehrmann, Norbert (1999): Spanien und die Sepharden. Geschichte, Kultur, Literatur. Tübingen.

31 Rivlin, Bracha (1994): „Mutual-aid societies in Greek-Jewish communities“. In: Ινστιτούτο με-λετών του ελληνιϰού εβϱαϊσμού (επ.): Εβϱαίοι στον ελληνιϰό χώϱο [Juden im griechischen Raum]. Αθήνα. 95–103.

32 Sedillias, Errikos [Σεδίλλιας, Ερρίϰος] (1995): Αθήνα-Άουσζιτς [Athen-Auschwitz]. Αθήνα.

33 Simeonidis, Haralambos (2002): Das Judenspanische von Thessaloniki. Frankfurt/Main.

34 Simon, Emmanouelle (1999): Séphardes de Turquie en Israël. Eléments d'histoire et de culture des Judeo-Espagnols. Paris.

35 Strumsa, Jakob [Στϱούμσα, Γιάϰομπ] (1997): ∆ιάλεξα τη ζωή. Από τη Θεσσαλονίϰη στο Άουσβιτς [Von Thessaloniki nach Auschwitz]. Αθήνα.

36 Studemund-Halévy, Michael (1975): Bibliographie zum Judenspanischen. Hamburg.

37 Vakalopulos, Apostolos (1963): A History of Thessaloniki. Thessaloniki.

38 Veremis, Thanos [Βεϱέμης, Θάνος] (1997): Εθνιϰή ταυτότητα ϰαι εθνιϰισµός στη νεότεϰη Ελλάδα [Nationale Identität und Nationalismus im neuzeitlichen Griechanland]. Αθήνα.

39 Wagenhofer, Sophie (2002): Die Osmanischen Juden im Blickwinkel europäischer Reisender des 16. Jahrhunderts. Berlin.

40 Wenturis, Nikolaus (1989): Griechenland und die Europäische Gemeinschaft. Die soziopolitischen Rahmenbedingungen griechischer Europapolitiken. Tübingen.

41 Wimmer, Andreas (1997): „Die Pragmatik der kulturellen Produktion. Anmerkungen zur Ethnozentrismusproblematik aus ethnologischer Sicht“. In: Manfred Brocker; Heino Heinrich Nau (Hrsg.): Ethnozentrismus. Möglichkeiten und Grenzen des interkulturellen Dialogs. Darmstadt. 120–140.

Share


Export Citation