Skip to content

Modernizing through Medicine: Knowledge Transfer, State-Building, and the Role of Athens University during the 19th Century


Pages 99 - 118

DOI https://doi.org/10.13173/zeitbalk.50.1.0099
Athens

1 1837–1987. Εϰατόν Πενήντα Χϱόνια. Κατάλογος Εϰθέσεως Ενθυμημάτων Μουσείο Ιστοϱίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: [Hundred and fifty years. Memorabilia catalogue. Museum of Athens University]. Tolidis: Athens 1987.

2 Apostolopoulos, D. G.; Fragiskos, E. N. (eds.) (1998): Νεοελληνιϰός Διαφωτισμός. Βιβλιογϱαφία 1945–1995. National Hellenic Research Foundation (EIE): Athens.

3 Beaton, Roderick; Ricks, David (eds.) (2009): The Making of Modern Greece. Nationalism, Romanticism, and the Uses of the Past (1797–1896). King's College, London, Centre for Hellenic Studies. Ashgate Publishing.

4 Dragoumis, Ion (1927): Ο Ελληνισμός μου ϰαι οι Έλληνες, 1903–1909 – Ελληνιϰός Πολιτισμός, 1913 [My Greekness and the Greeks, 1903–1909 – Greek Civilization, 1913]. Ed. by Ph. Dragoumis. Athens.

5 Elias, Norbert (2000): The Civilizing Process: sociogenetic and psychogenetic investigations. Trans. by Edmund Jephcott. Wiley-Blackwell, 2nd edition: Oxford, Massachusetts.

6 Foucault, Michel (1996): “The social extension of the norm”. In: S. Lotringer (ed.): Foucault live (interviews, 1961–1984). Translated by Lysa Hochroth. Semiotext(e); New York. 196–199.

7 Foucault, Michel; Deleuze, Gilles (1977): “Intellectuals and Power”. In: Language, Counter-Memory, Practice: selected essays and interviews by Michel Foucault. Ed. by Donald F. Bouchard. Ithaca: Cornell University Press. 205–217.

8 Foucault, Michel (2009): Security, Territory, Population. Lectures at the College de France 1977–1978. (chapter 13: 5 April 1978). Picador: New York.

9 Iliou, Phillipos (1989): Ιδεολογιϰές χϱήσεις του ϰοϱαϊσμού στον 20ο αιώνα [Ideological uses of Koraism in 20th century). O Politis: Athens.

10 Israel, Jonathan (2005): Η Ευϱώπη ϰαι ο Ριζοσπαστιϰός Διαφωτισμός – Europe and the Radical Enlightenment. Trans. Maria-Christina Chatziioannou. National Hellenic Research Foundation (EIE): Athens.

11 Karamperopoulos, Dimitrios (1996): Η μεταφοϱά της επιστημονιϰής ιατϱιϰής γνώσης μέσω των εντύπων ιατϱιϰών βιβλίων ϰατά την εποχή του Νεοελληνιϰού Διαφωτισμού 1745–1821 [The transfer of scientific knowledge through the printed medical books in the time of the Modern Greek Enlightenment]. Unpublished Doctoral thesis: University of Athens.

12 Karamperopoulos, Dimitrios (2003): “Ιατϱιϰή” [“Medicine”]. In: Yannis Karas (ed.): Ιστοϱία ϰαι Φιλοσοφία των Επιστημών στον Ελληνιϰό χώϱο 17ος–19ος αι. [History and Philosophy of Science in the Greek territory 17th–19th centuries]. EIE/KNE Maitexmio: Athens. 565–636, 720–732.

13 Karas, Yannis (2004a): Ελλάδα – Ευϱώπη. Μια συμπόϱευση στον χϱόνο [Greece – Europe. Going together in time]. National Hellenic Research Foundation (EIE): Athens.

14 Karas, Yannis (2004b): “Ο εξευϱωπαϊσμός – σχέση αυτογνωσίας. Η Νεοελληνιϰή Αναγέννηση – η ευϱωπαϊϰή συνείδηση της νεώτεϱης ελληνιϰής σϰέψης” [Europeanization – a self-conscious relationship. The Modern Greek Renaissance – the European consciousness in modern Greek thought]. In: George Vlachakis; Thymios Nikolaidis (eds.): Βυζάντιο – Βενετία – Νεώτεϱος Ελληνισμός Μια πεϱιπλάνηση στον ϰόσμο της επιστημονιϰής σϰέψης. Πϱαϰτιϰά συνεδϱίου [Byzantium – Venice – Modern Greece. A wandering to the world of scientific thought]. National Hellenic Research Foundation (EIE): Athens. 119–127.

15 Kimourtzis, Panayotis (2003): “Τα ευϱωπαϊϰά πανεπιστήμια ως πϱότυπα: Η ελληνιϰή πεϱίπτωση (1837)” [The European Universities as models: The Greek case 1837]. Neusis 12. 129–150.

16 Kitromilides, Paschalis M. (1990): “‘Imagined Communities’ and the Origins of the National Question in the Balkans”. In: Martin Blinkhorn, Thanos Veremis (eds.): Modern Greece: Nationalism and Nationality. Sage-Eliamep: Athens. 23–66. [This volume was first published as a special issue of the European History Quarterly (1989) 19: 131–134].

17 Kitromilides, Paschalis M. (1994): Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy: Studies in the Culture and Political Thought of Southeastern Europe, Aldershot: Variorum.

18 Koliopoulos, John S.; Veremis, Thanos M. (2002): Greece. The Modern Sequel from 1821 the present. New York University Press: New York.

19 Korasidou, Maria (1995): Οι άθλιοι των Αθηνών ϰαι οι θεϱαπευτές τους. Φτώχεια ϰαι φιλανθϱωπία στην ελληνιϰή πϱωτεύουσα τον 19ο αιώνα [The miserable of Athens and their healers. Poverty and philanthropy in the Greek capital in 19th century]. ΙΑΕΝ: Athens.

20 Kouzis, Aristotelis P. (1939): Εϰατονταετηϱίς 1837–1937. Γ’ Ιστοϱία της Ιατϱιϰής Σχολής. [Centenary 1837–1937. G. The history of the Medical School]. Pyrsos: Athens.

21 Maniati, Elena (2001): Απόπειϱες εϰσυγχϱονισμού στο Ελληνιϰό Πανεπιστήμιο: τέλη 19ου – αϱχές 20ου αιώνα [Modernizing attempts at the Greek University: end of 19th – beginning of 20th century]. Unpublished doctoral thesis: University of Athens.

22 Maurer, Georg Ludwig (¹ 1835, 1976): Ο ελληνιϰός λαός. Δημόσιο, ιδιωτιϰό ϰαι εϰϰλησιαστιϰό δίϰαιο από την έναϱξη του Αγώνα για την ανεξαϱτησία ως την 31 Ιουλίου 1834, trans. Olga Robaki. Tolidis: Athens.

23 Mommsen, Wolfgang J. (2007): Ιμπεϱιαλισμός. Οι πνευματιϰές, πολιτιϰές ϰαι Οιϰονομιϰές Ρίζες του. Polytropon: Athens. [Imperialismus. Seine geistigen politischen und wirtschaftlichen Grundlagen. Hoffmann u. Campe: Hamburg 1977].

24 Moskof, Kostis (1972): Η εθνιϰή ϰαι ϰοινωνιϰή συνείδηση στην Ελλάδα 1830–1909 [The national and social consciousness in Greece 1830–1909]. Nea Poreia: Thessaloniki.

25 Mpouzakis, Sifis (1996): Νεοελληνιϰή Εϰπαίδευση 1821–1985 [Modern Greek Education 1821–1985]. Gutenberg: Athens.

26 Paparrigopoulos, Konstantinos (1930): Ιστοϱία του Ελληνιϰού έθνους [History of the Greek Nation], vol. 5. New ed. completed by P. Karolidis. Eleutheroudaki-Nika: Athens.

27 Politis, Alexis (2003): Ρομαντιϰά χϱόνια. Ιδεολογίες ϰαι νοοτϱοπίες στην Ελλάδα του 1830–1880 [Romantic years. Ideologies and mentalities in Greece in 1830–1880]. EMNE-Mnimon: Athens.

28 Rosen, Frederick (1998): Ο Ελληνιϰός Εθνιϰισμός ϰαι ο Βϱετανιϰός Φιλελευθεϱισμός – Greek Nationalism and British Liberalism. Trans. Maria-Christina Chatziioannou. National Hellenic Research Foundation (EIE): Athens.

29 Ruisinger, Marion Maria (1997): Das Griechische Gesundheitswesen unter König Otto (1833–1862). Peter Lang: Frankfurt a. Main.

30 Schroeder, Wolfgang M. (2005): „Mission impossible?“ Begriff, Modelle und Begründungen der „Zivilisierungsmission“ aus philosophischer Sicht. In: Boris Barth, Jürgen Osterhammel (Hrsg.): Zivilisierungsmissionen. Imperiale Weltverbesserung seit dem 18. Jahrhundert. UVK Verlagsgesellschaft: Konstanz. 13–32.

31 Schwartz, Benjamin I. (1993): “Culture, Modernity, and Nationalism – Further Reflections”. Daedalus 3, vol. 122. 207–226.

32 Seidl, Wolf (1981): Bayern in Griechenland: Die Geburt des griechischen Nationalstaats und die Regierung König Ottos. Prestel: München.

33 Thierfelder, Franz (1940): Der Balkan als kulturpolitisches Kraftfeld. Zwischenstaatliche Propaganda und geistiger Austausch in Südosteuropa. Stubenrauch: Berlin.

34 Todorova, Maria (1997): Imagining the Balkans. Oxford Univ. Press. New York.

35 Troboukis, Konstantinos (2000): Η ελληνιϰή ιατϱιϰή στην Κωνσταντινούπολη 1856–1923 [The Greek medicine in Istanbul 1856–1923]. Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών: Athens.

36 Turczynski, Emanuel (2003): Sozial- und Kulturgeschichte Griechenlands im 19. Jahrhundert. Von der Hinwendung zu Europa bis zu den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit. Bibliopolis: Mannheim, Möhnensee.

37 Wolff, Larry (2001): Ο Διαφωτισμός ϰαι ο Οϱθόδοξος ϰόσμος – The Enlightenment and the Orthodox world. Trans. Maria-Christina Chatziioannou. National Hellenic Research Foundation (EIE): Athens.

Share


Export Citation