Skip to content

Medieval Bulgarian Toponyms of Romanic (Non-Protoromanian) Origin

Hristo Saldžiev


Pages 104 - 127

DOI https://doi.org/10.13173/zeitbalk.55.1.0104
Stara Zagora

Share


Export Citation